Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AWspółpraca ze szkołami

| Autor: A.Rek/DKS

Możliwości i zasady współpracy resortu obrony narodowej ze szkołami realizującymi innowacje pedagogiczne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzącymi tzw. klasy wojskowe, określają zapisy Decyzji Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. Powyższe przepisy umożliwiają dowódcom jednostek wojskowych współpracę ze szkołami, jako partnerami społecznymi, w tym udział ekspertów wojskowych w merytorycznym przygotowaniu zajęć szkolnych, pokazy sprzętu wojskowego, pomoc logistyczna w przygotowaniu przedsięwzięć szkoły, a także udostępnianie pomieszczeń do realizacji wybranych zajęć, np. hal sportowych na zajęcia wychowania fizycznego (zakładki Plany współpracy i Porozumienia o współpracy). Na podstawie odrębnych przepisów możliwe jest także przekazanie szkole mienia ruchomego uznanego za zbędne w Siłach Zbrojnych (zakładka Nieodpłatne przekazywanie partnerom społecznym mienia zbędnego w Siłach Zbrojnych) i materiały dydaktyczne.

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie MON udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w sferze obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych (zakładka Publiczne zadania zlecone). Wiele projektów stowarzyszeń i fundacji realizowanych jest wspólnie m.in. ze szkołami lub bezpośrednio dotyczy młodzieży szkolnej, uczącej się w tzw. klasach wojskowych, np. Cykl szkoleniowy zajęć uzupełniających dla uczniów klas ogólnokształcących o profilu wojskowym „Commando 2015”, organizowany przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej „Commando”.

Jedną z form wspierania szkół jest Ogólnopolskie Forum Szkół – coroczne przedsięwzięcie, organizowane przez Departament Komunikacji Społecznej (we wcześniejszych latach Departament Wychowania i Promocji Obronności), w celu wspólnego działania na rzecz edukacji obywatelskiej, patriotycznej i proobronnej młodzieży szkolnej (zakładka Szkolenia, fora, warsztaty).

Wychodząc na przeciw potrzebom nauczycieli klas edukacji dla bezpieczeństwa, w celu nawiązywania przez nich lokalnej współpracy między szkołami, w Oddziale Komunikacji Społecznej DKS, na podstawie dostępnych informacji, opracowana została w 2012 r. Baza Szkół, będąca zestawieniem placówek oświatowych z całej Polski, realizujących innowacyjne programy edukacyjne rozszerzające przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, tj. prowadzących tzw. klasy wojskowe (aktualnie zbiór ten został poszerzony również o szkoły prowadzące również inne klasy mundurowe). Baza jest cyklicznie aktualizowana o kolejne, zgłaszające się szkoły.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 132.

Pobierz

Karta informacyjna klasy mundurowe w powiecie.docx (20,07 KB)
Minimum programowe.pdf (475,52 KB)
Decyzja 10 minimum programowe.pdf (374,29 KB)
Decyzja 9 skrocony program.pdf (301,54 KB)
Skrocony program szkolenia podstawowego.pdf (1,37 MB)
Wykaz szkol realizujacych innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej 18.12.2015.pdf (1,06 MB)