Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AUdostępnianie pojazdów i pomieszczeń

| Autor: A.Rek/DKS

Udostępnianie pojazdów

Jedną z możliwości uzyskania wsparcia od resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych jest nieodpłatne korzystanie z pojazdów wojskowych. Jednostki wojskowe mogą zabezpieczyć przejazd uczestników przedsięwzięcia lub transport sprzętu, w oparciu o decyzję Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 czerwca 2010 r. w sprawie użytkowania w resorcie obrony narodowej pojazdów grupy eksploatacyjnej (Dz. Urz. MON z 2010 r. Nr 13, poz. 164, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami powyższej decyzji, udostępnianie pojazdów wojskowych na potrzeby realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych odbywa się w oparciu o plany współpracy jednostek wojskowych z partnerami społecznymi (potrzeby w tym zakresie na kolejny rok kalendarzowy zgłasza się do jednostki wojskowej, od której oczekuje się wsparcia – zakładka Plany współpracy).

Potrzeby niezgłoszone do planu współpracy mogą zostać zrealizowane odpłatnie lub za zgodą Szefa Sztabu Generalnego WP, w wyjątkowych przypadkach, podyktowanych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 208.
 


 

Udostępnianie pomieszczeń

Jedną z możliwości uzyskania wsparcia od resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych jest nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń wojskowych. Jednostki wojskowe mogą udostępnić użytkowane nieruchomości na realizację przedsięwzięć partnerów społecznych, w oparciu o decyzję Nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 czerwca 2011 r. w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 13, poz. 185, z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami powyższej decyzji, udostępnianie pomieszczeń wojskowych na potrzeby realizacji przedsięwzięć partnerów społecznych odbywa się w oparciu o plany współpracy jednostek wojskowych z partnerami społecznymi (potrzeby w tym zakresie na kolejny rok kalendarzowy zgłasza się do jednostki wojskowej, od której oczekuje się wsparcia – zakładka Plany współpracy) lub za zgodą dyrektora Departamentu Infrastruktury MON. Nieruchomości oddaje się w najem, dzierżawę lub użyczenie, na podstawie zawarcia stosownej umowy cywilnoprawnej. Zawarcia umowy nie wymaga doraźne korzystanie z pomieszczeń wojskowych przez partnerów społecznych, w szczególności zrzeszających kombatantów, weteranów działań poza granicami państwa i byłych żołnierzy zawodowych, a także przez szkoły prowadzące innowacje pedagogiczne w ramach edukacji dla bezpieczeństwa.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 208.
 

Pobierz

Decyzja nr 230 MON pojazdy grupy eksploatacyjnej.pdf (54,43 KB)
Decyzja nr 230 MON - uzytkowanie nieruchomosci.pdf (85,64 KB)
Procedura udzielania zgody na wykorzystanie pojazdow Sil Zbrojnych RP na potrzeby kol organizacji pozarzadowych i partnerow spolecznych.pdf (2,14 MB)