Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A APubliczne zadania zlecone

| Autor:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Obrony Narodowej może udzielać wsparcia finansowego wyłącznie organizacjom pozarządowym, wyłącznie w formie dotacji celowej na realizację zadania publicznego, z zachowaniem procedur określonych ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacja ubiegająca się o realizację zadania publicznego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej musi prowadzić działalność statutową w zakresie objętym wsparciem.

Podstawą ubiegania się o dotację jest zapoznanie się z ogłoszeniem Otwartego Konkursu Ofert, które zamieszczane jest na stronie internetowej www.bip.mon.gov.pl oraz w zakładce Publiczne zadania zlecone, a następnie Otwarty Konkurs Ofert i złożenie oferty realizacji zadania publicznego.

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje komisja ds. zlecania zadań publicznych.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 261 840 142 i 261 840 175.

Pobierz

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczacych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.pdf (145,7 KB)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2014.1118 zm. 2016.01.01 (258,45 KB)