Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ANadzór nad fundacjami

| Autor:

Sprawowanie przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad fundacjami, których cele statutowe związane są z obronnością państwa wynika z ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), której zapisy stanowią, iż minister właściwy ze względu na cele fundacji monitoruje ich działalność pod względem zgodności z prawem, statutem oraz celem powstania fundacji. Fundator może wskazać takowego ministra, natomiast w przypadku, gdy tego nie zrobi, wskazuje go sąd rejestrowy. Do uprawnień nadzorczych MON należy:

  • Egzekwowanie obowiązku składania corocznych sprawozdań z działalności fundacji,
  • Monitorowanie zgodności z prawem działań fundacji, na podstawie nadesłanych przez fundacje sprawozdań z działalności oraz podjętych uchwał,
  • Wzywanie zarządów fundacji, z wyznaczeniem terminu, do usunięcia zaistniałych uchybień,
  • Kierowanie do sądu wniosków o stwierdzenie zgodności działania fundacji
  • z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
  • Kierowanie wniosków do sądu o zawieszenie zarządów fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Obowiązkiem fundacji wynikającym z ww. ustawy wobec organu nadzorczego jest coroczne złożenie sprawozdania z działalności fundacji w danym roku kalendarzowym. Na jego dopełnienie fundacja ma kolejny rok. Sprawozdanie powinno zawierać informacje wskazane w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 50, poz.529, z późn. zm.).

Sprawozdanie można złożyć na załączonym poniżej kwestionariuszu, opracowanym w oparciu o ww. rozporządzenie.

Informacje w sprawie nadzoru MON nad fundacjami można uzyskać pod nr. tel. 261 840 132 lub 261 840 161.

Pobierz

ustawa o fundacjach.pdf (38,58 KB)
Rozporzadzenie Ministra SprawiedliwosciRozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z dzialalnosci fundacji.pdf (30,05 KB)
Wykaz fundacji nadzorowanych przez MON.pdf (115,14 KB)
kwestionariusz rocznego sprawozdania z dzialalnosci fundacji.doc (69,5 KB)