Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A AInformacje dla wnioskodawców

| Autor:

W zależności od merytorycznego zakresu czynności, zakresu działania lub obowiązków, rangi lub zasięgu terytorialnego Minister Obrony Narodowej może powierzyć objęcie wyróżnieniem przedsięwzięcia następującym osobom:

- sekretarzowi stanu w MON;

- szefowi Sztabu Generalnego WP;

- podsekretarzowi stanu w MON;

- dyrektorowi departamentu, szefowi zarządu lub biura w MON;

- dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

- dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

- dowódcy Sił Specjalnych;

- dowódcy Garnizonu Warszawa;

- szefowi inspektoratu;

- dowódcy dywizji lub brygady;

- rektorowi – komendantowi uczelni wojskowej;

- szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Przyznanie wyróżnienia nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego, ani osobistego udziału Ministra, lub ww. osób w przedsięwzięciu. Udział żołnierzy należy uzgadniać z dowódcą odpowiedniej jednostki wojskowej, wniosek o udział wojskowej asysty honorowej należy kierować do dowódcy garnizonu, który znajduje się najbliżej miejsca wydarzenia. Z kolei wniosek o udział orkiestry wojskowej należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa.

Minister nie obejmuje wyróżnieniem przedsięwzięć:

- dotyczących działalności instytucji, budowy obiektów, produkcji filmowych oraz innych przedsięwzięć o charakterze twórczym lub artystycznym, znajdujących się w fazie przygotowawczej

- organizowanych przez podmiot, posiadający nieuregulowane należności wobec Skarbu Państwa, w tym z tytułu udzielonych dotacji celowych uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) lub jest w sporze sądowym w zakresie przedmiotowych należności.


 

Procedura obejmowania wyróżnieniem

Osoby i instytucje ubiegające się o wyróżnienie są proszone o złożenie pisemnego wniosku w formie listownej na adres podany we wniosku lub drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

Informacja o przyznaniu lub nieprzyznaniu wyróżnienia jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty przesłania lub uzupełnienia wniosku. Odmowa przyznania wyróżnienia jest ostateczna.

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.


 

Obowiązki organizatora po przyznaniu wyróżnienia

Informacja o wyróżnieniu oraz dotycząca przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem może zostać opublikowana na stronie www.wojsko-polskie.pl i na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

Organizator posługuje się informacją o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

1. Organizator zamieszcza we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach internetowych związanych z realizacją przedsięwzięcia:

- informację o objęciu wyróżnieniem danego przedsięwzięcia,

- logotyp MON i/lub znak promocyjny Wojska Polskiego, o które należy wystąpić drogą elektroniczną na adres patronaty@mon.gov.pl, podając nazwę, termin, miejsce oraz organizatora przedsięwzięcia.

2. Organizator zamieszcza na stronach internetowych przedsięwzięcia link do strony internetowej www.wojsko-polskie.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

3. W czasie trwania przedsięwzięcia, w miejscu jego zorganizowania, organizator umieszcza ww. znaki w taki sposób, aby były one widoczne dla wszystkich uczestników.

4. Z przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem należy złożyć sprawozdanie w formie elektronicznej (preferowane) lub listownej z przebiegu wydarzenia – w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.

Do sprawozdania przesłanego drogą elektroniczną może być załączona informacja prasowa, maksymalnie 5 fotografii (800x600 pikseli), informacji o ewentualnej współpracy z Wojskiem Polskim przy realizacji przedsięwzięcia, link do strony internetowej wydarzenia.

Wybrane materiały z przebiegu przedsięwzięcia mogą zostać opublikowane na stronie www.wojsko-polskie.pl oraz na portalach społecznościowych resortu obrony narodowej.

UWAGA! W przypadku, gdy organizator nie prześle sprawozdania w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie, bez podania przyczyny opóźnienia, jego kolejny wniosek w sprawie pozostawia się bez rozpoznania.


 

Procedura odebrania wyróżnienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. naruszenia pozytywnego wizerunku Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych RP) Minister może cofnąć wyróżnienie, o czym organizator jest niezwłocznie informowany. W tym przypadku, każdy kolejny wniosek złożony w ciągu roku od dnia cofnięcia wyróżnienia, pozostawia się bez rozpoznania.

Cofnięcie wyróżnienia nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o tym wyróżnieniu, logotypu MON i/lub znaku promocyjnego Wojska Polskiego ze wszystkich materiałów promocyjnych i informacyjnych. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Ministerstwo Obrony Narodowej o podjętych działaniach.

Pobierz

Wniosek o objecie patronatu honorowego przez ministra obrony narodowej o uczestnictwo ministra obrony narodowej w komitecie honorowym.doc (36 KB)
Sprawozdanie z realizacji przedsiewziecia objetego wyroznieniem.doc (26 KB)