Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.

POLISH ARMED FORCES
A A A A ABadania społeczne w resorcie obrony narodowej

| Autor:

WYMOGI FORMALNE

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej[1], warunkiem uzyskania jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia badań społecznych w jednostkach wojskowych, komórkach organizacyjnych i instytucjach resortu obrony narodowej jest spełnienie określonych wymogów formalnych.

Wniosek o wydanie upoważnienia do badań powinien zawierać:

  • dane osobowe wnioskodawcy: imię, nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub, w przypadku żołnierzy zawodowych, seria i numer legitymacji służbowej), adres do korespondencji oraz numer telefonu;
  • krótką prezentację własnej osoby (np. jestem zatrudniony w ...., studiuję w ……..);
  • określenie przewidywanej formy opracowania końcowego, sposobu wykorzystania wyników badań oraz zakresu ewentualnego rozpowszechnienia (np. praca licencjacka, magisterska, doktorat, publikacja, itp.)

Do wniosku należy dołączyć:

  • koncepcję badań, która powinna zawierać:

⇒ temat pracy naukowej, w której będą wykorzystane wyniki badań oraz informację, kto jest promotorem pracy;
⇒ cel i przedmiot badań, uzasadnienie przedsięwzięcia badawczego, zasadnicze problemy badawcze, przyjętą metodę badawczą oraz wykorzystywane techniki;
⇒ wskazane miejsce badań (instytucje, komórki organizacyjne, jednostki wojskowe wraz z nazwą miejscowości, w których stacjonują, np. JW 3267 Kraków);
⇒ informacje dotyczące badanej populacji (kogo badania mają objąć, ile osób ma w nich uczestniczyć - np. 40 podoficerów) oraz planowanego terminu realizacji badań;

  • narzędzia badawcze (np. ankietę).

⇒ zaświadczenie potwierdzające fakt pobierania nauki przez wnioskodawcę,
⇒ akceptację terminu i warunków badań (liczby badanych, problematyki) przez dowódców jednostek wojskowych, w których mają one być prowadzone;  
⇒ podpisane przez ubiegającego się o zgodę na badania oświadczenie dotyczące dobrowolnego udziału żołnierzy i pracowników wojska w badaniu, zachowania anonimowości badanych osób oraz przekazania do Departamentu Komunikacji Społecznej MON egzemplarza pracy, w której zostały wykorzystane wyniki badań. 

PRZEDSTAWIONA KONCEPCJA BADANIA ORAZ NARZĘDZIA BADAWCZE POWINNY STANOWIĆ ICH OSTATECZNĄ WERSJĘ, ZATWIERDZONĄ PRZEZ PROMOTORA PRACY.

Upoważnień do prowadzenia badań społecznych udziela Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pan Maciej Jankowski (właściwy do spraw społecznych). Wniosek o udzielenie upoważnienia do przeprowadzenie badań, wraz z załącznikami, może być przesłany za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej.

DYREKTOR

DEPARTAMENTU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

ALEJE NIEPODLEGŁOŚCI 218

00-911 WARSZAWA

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(22) 261 - 840-120

[1] Decyzja nr 78/MON z 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON nr 4, poz. 26), decyzja Nr 68/MON z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 78)

Pobierz

Decyzja nr 68 MON z dnia 6.04.2014 r.pdf (218,96 KB)
Decyzja nr 78 MON z dnia 15.02.2008 r.pdf (35,99 KB)